Произвођач
Слика Зорица Кубурић и Слађана Зуковић - ВЕРСКА НАСТАВА У ШКОЛИ

Зорица Кубурић и Слађана Зуковић - ВЕРСКА НАСТАВА У ШКОЛИ


"Верска настава у школи" представља комплексно и интердисциплинарно истраживање верске наставе у образовном систему Републике Србије са те­о­ријско-пројективног и емпиријско-евалуационог станови­шта.

Рукопис монографије проф. др Зорице Кубурић и доц. др Слађане Зуковић под насловом Верска настава у школи представља комплексно и интердисциплинарно истраживање верске наставе у образовном систему Републике Србије са те­о­ријско-пројективног и емпиријско-евалуационог станови­шта. Аутори, увелико доказани у домаћој и међународној нау­чној јавности по вредним остварењима и запаженим резултатима у фундаменталним и апликативним испитивањима широког комплекса питања религиозности у најширем смислу, укључујући и формирање религиозности у школи у светлости неовиготскијанске концепције образовања и развоја личности, подухватили су се истраживања једног, по рецепцији у стручној и широј јавности, изузетно осетљивог проблема – оправданости и ефеката увођења верске наставе у српско школство, уопштавајући и систематизујући резултате бројних парцијалних испитивања спроведених у скоро десетогодишњем раздобљу конципирања, извођења и валоризације верске наставе, и изводећи нове закључке.

Међутим, ова књига по свом методолошком приступу далеко надраста оквире једне, премда и оригиналне, научне син­тезе: она истовремено утемељује систем верске наставе у његовој препаративној, оперативној и евалуационој димензији, идентификујући специфичности свих конституената те наставе – циљева и задатака, метода, приступа, организационих облика, психолошких, дидактичких и методичких принципа, као и наставних средстава – сваке понаособ и у њиховој међусобној повезаности. По томе она представља пионирско истраживање у нашој средини, које утемељује нову научну парадигму методике верске наставе, засновану на широком интердисциплинарном приступу (педагошком, психолошком, културолошком, философском, социолошком, религиолошком, теолошком) и са перспективом даље научне разраде и непосредне апробације у пракси конципирања курикулума, састављања уџбеничке и приручне литературе и конкретног извођења наставног процеса у разним образовним профилима и узрасним категоријама.

 

Издавач: Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, 2010.

203 стр., мек повез, 20цмТренутна оцена 0,00. Укупно гласова 0.
 

$2.86 (USD)
Утисци о прозводу