Произвођач
Скоро прегледани прозводи
Слика ПРАВОСЛАВЉЕ И НАУКА

ПРАВОСЛАВЉЕ И НАУКА


Збор­ник са­др­жи ми­сли, по­у­ке и из­ре­ке, при­ку­пље­не из ра­до­ва, про­по­ве­ди и пи­са­ма све­тог Те­о­фа­на За­твор­ни­ка, по­све­ће­не раз­ма­тра­њу уза­јам­ног од­но­са ве­ре и зна­ња...

 

            Збор­ник са­др­жи ми­сли, по­у­ке и из­ре­ке, при­ку­пље­не из ра­до­ва, про­по­ве­ди и пи­са­ма све­тог Те­о­фа­на За­твор­ни­ка, по­све­ће­не раз­ма­тра­њу уза­јам­ног од­но­са ве­ре и зна­ња, те­ме ко­ја је са пра­во­слав­не тач­ке гле­ди­шта сло­же­на, за­о­штре­на и увек ак­ту­ел­на.
            Са­ста­вљач се тру­дио, ко­ли­ко је мо­гао, да ис­пу­ни же­ље све­тог Те­о­фа­на из­ву­че­не из ње­го­вих пи­са­ма и пред­ста­вље­не у пред­го­во­ру ауто­ра. Ина­че, пр­ви део збор­ни­ка чи­ни “срж” и на­ме­њен је ши­ро­ком кру­гу чи­та­ла­ца, док ће за чи­та­ње дру­гог мо­жда би­ти по­треб­но ви­ше стр­пље­ња или ин­те­ре­со­ва­ња за да­ти про­блем.

 Издавач: Манастир Подмаине, Будва, 2008.

96 стр., мек повез